1. พนักงานอะไหล่ ( สามพราน ) 2 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานอะไหล่                                        2 อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาสามพราน )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 25-35 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

4. ประสบการณ์การทำงาน : 0-2 ปี

5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้

6. มีความระเอียด รอบคอบ

7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. ทำหน้าที่สั่งซื้ออะไหล่

2. ขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน

3. ประสานงานการเบิกอะไหล่และราคาตามใบเลิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. เฝ้าติดตามอะไหล่ ค้างรับ ค้างจ่าย

5. เก็บข้อมูลอะไหล่

6. เช็คสต๊อกและตรวจสอบการจ่ายอะไหล่

 

 

Click
2. พนักงานทะเบียน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานทะเบียน                                        1 อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาพุทธมณฑลสาย4 )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 25-35 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

4. ประสบการณ์การทำงาน : 0-2 ปี

5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้

6. มีความระเอียด รอบคอบ

7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. จัดทำชุดเอกสารเพื่อจุดทะเบียนรถยนต์ใหม่ให้แก่ลูกค้า

2. ติดตามเล่มทะเบียนและป้ายทะเบียนรถยนต์จากกรมขนส่งทางบก

3. คีย์ข้อมูลและควบคุมการรับ - ส่งเล่มทะเบียน

4. ส่งเอกสารบัญชีแจ้งชำระงวด

5. ติดตามกรมธรรม์ แจ้งลูกค้าได้รับกรมธรรม์แล้ว

6. ส่งกรมธรรม์ให้ลูกค้า,ส่งไปสาขา

7. ตรวจการวางบิลเก็บค่าเบี้ย

 

 

Click
3. ผู้บริหารงานบริการซ่อมทั่วไป (พนักงานรับรถ) 3 อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้บริหารงานบริการซ่อมทั่วไป (พนักงานรับรถ)    2 อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาสระกะเทียม/สามพราน/พุทธมณฑลสาย4 )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 25-35 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

4. ประสบการณ์การทำงาน : 0-2 ปี

5. สามารถทำงานภายใต้นโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้

6. มึความรู้เรื่องรถยนต์เบื้องต้น

7. มีใจรักงานบริการและสามารถทำงานเป็นทีมได้

8. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร,พูดจาคล่องแคล่ว

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. ต้อนรับลูกค้าที่นำรถยนต์เข้ามาใช้บริการ

2. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนำรถเข้าซ่อม

3. ประเมินราคาค่าซ่อมรถยนต์

4. ติดตามงานซ่อมและส่งมอบรถยนต์ให้ลูกค้า

5. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

 

 

 

Click
4. พนักงานช่างเทคนิค 3 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานช่างเทคนิค                                    3 อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาสระกะเทียม/สามพราน/พุทธมณฑลสาย4 )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 20-30 ปี

2. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

3. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์

4. มีระเบียนวินัยและความรับผิดชอบ

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. บริการซ่อมบำรุงรถยนต์

2. บริการซ่อมเครื่องยนต์

3. เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ต่างๆได้

4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

 

 

Click
5. พนักงานการเงิน 1 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน                                         1 อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาพุทธมณฑลสาย4)

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 24 - 30 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

5. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. ทำใบสำคัญจ่าย

2. จัดเก็บเงินค่ารถเข้าซ่อมและเปิดใบเสร็จรับเงิน

3. เคลียร์เอกสารใบเปิดนำรถเข้าซ่อมแผนกบริการลูกค้าซ่อมตัวถังและสี

 

 

Click
6. พนักงานบัญชี 2 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี                                            2 อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาสระกะเทียม )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 24 - 30 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

5. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. บันทึกบัญชี รับ-จ่าย

2. รายงานเจ้าหนี้ ลูกหนี้

3. บันทึกภาษี

4. งานเอกสารทางระบบบัญชี

 

 

Click
7. พนักงานขาย ( สระกะเทียม / สามพราน ) 4 อัตรา

ตำแหน่ง : พนักงานขาย                               สาขาละ 2  อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาสระกะเทียม / สามพราน )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 23 - 35 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี

4. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

5. มีวินัย ขยันซื่อสัตย์ รอบคอบ มีทัศนคติเชิงบวก

6. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. แนะนำและเสนอขายรถยนต์โตโยต้าให้กับลูกค้า

2. ให้บริการหลังการขายและให้คำปรึกษากับลูกค้า

 

 

Click
8. ผู้จัดการการตลาด 1 อัตรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการการตลาด                                        1  อัตรา

( ปฏิบัติงานที่สาขาพุทธมณฑลสาย4 )

คุณสมบัติที่ต้องการ :

1. อายุ 30 - 45 ปี

2. เพศ : ชาย/หญิง

3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

5. สามารถบริหารงบประมาณ และบริหารบุคลากร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

หน้าที่รับผิดชอบ :

1. กำหนดนโยบาย แผนกการตลาด ผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Product รถยนต์ TOYOTA )

2. ประสานงานกับฝ่ายขายในการกำหนดนโยบายและแผนกการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพืื่อสนับสนุนและการกระตุ้นยอดขาย

3. ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงโครงการส่งเสริมการตลาดของฝ่ายขาย

4. ติดตามแนวโน้มและสถานะการณ์การตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาแนวทางการทำตลาดและสร้างเทคนิคส่งเสริมการขายใหม่ๆ ให้กับสินค้าของบริษัท

 

 

Click

บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สำนักงานใหญ่)
29/1 หมู่ 10 เพชรเกษม ต.สระกะเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
ฝ่ายขายและบริการ: 034-200-203-6
Call Center: 02-482-2888
Fax: 034-200-207
  Download Map
บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สามพราน)
33/9 หมู่ 3 ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
ฝ่ายขายและบริการ: 034-322-311-22
Call Center: 02-482-2888
Fax: 034-322-323
  Download Map
บริษัท โตโยต้าท่าจีน ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด(พุทธมณฑลสาย 4)
99 หมู่ 6 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220
ฝ่ายขายและบริการ: 02-482-2888
Call Center: 02-482-2888
Fax:  02-482-2929
  Download Map
Copyright © 2015 Toyota Thajean Toyota's Dealer Co., Ltd.